Evju Invest Oy Rekisteri- ja tietosuojaseloste

  1. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

  1. Rekisterinpitäjä

Evju Invest Oy
Lavanrinne 13
48310 Kotka
markus.autio@evju.fi
+358 40 5511 015
jaakko.hietaranta@evju.fi
+358 44 5511 024
Y-tunnus: 2433049-3

  1. Vastaava henkilö

Jaakko Hietaranta
jaakko.hietaranta@evju.fi

  1. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröinnin perusteena on sopimussuhde Evju Invest Oy:n tai Evju Invest Oy:n tuottamien palveluiden tilaaminen.
Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeellisia palvelun tuottamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi, mukaan lukien laskutus.
Tietoja voidaan käyttää Evju Invest Oy:n toiminnan kehittämiseen.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 

  1. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan tiedot:
Yritysasikkaista: y-tunnus, osoite ja muut yhteystiedot, yhteyshenkilöiden nimet.
Yksityisasiakkasta: Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja toimitus-, laskutus- ja yhteydenotto-osoite.
Kaikista asiakkaista: tiedot tilatuista palveluista, palveluiden käyttötiedot ja laskutustiedot.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta saadut tiedot tilauksen yhteydessä.
Evju Invest Oy:n laskutusjärjestelmästä ja kirjanpidosta saadut tiedot.

Asiakkaan ilmoittamat tiedot tilauksen tai sopimuksen teon yhteydessä tai myöhemmin asiakkuuden aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

  1. Tietojen luovutukset ja siirto ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja käytettään ainoastaan Evju Invest Oy:n omassa sisäisessä käytössä palveluiden hallintaan, laskutuksen seurantaan ja markkinoinnin tietolähteenä.
Mitään tietoja ei luovuteta rekisteristä kolmansille tahoille Suomessa, EU tai ETA -alueella tai niiden ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille silloin, kuin näillä on lakiin perustuva yksilöity vaatimus saada tietoja rekisteristä.

  1. Rekisterin suojauksen perusteet

Manuaalinen aineisto: Rekisterin mahdollinen manuaalinen tietoaineisto säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa lukituissa kaapeissa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja ohjeita. Rekisterinpitäjän toimitilat ovat lukituissa tiloissa.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot sijatsevat Evju Invest Oy:n omassa asiakasjärjestelmässä. Järjestelmä on suojattu erilaisin suojausmenetelmin.

Rekisteriä pääsevät käyttämään Evju Invest Oy:n työntekijät henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan vain siltä osin kuin heillä on tarve saada työtehtäviänsä varten tietoja rekisteristä. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä Evju Invest Oy:ssä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on käyttöoikeus myönnetty.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjältä tietoonsa, mitä tietoja hänestä on tallennettuna rekisterinpitäjän ylläpitämissä rekistereissä ja oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista.

Tarkastuspyyntö lähetetään jaakko.hietaranta@evju.fi

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Evju Invest Oy:n asiakasrekisterin rekisteritietoja. Tarkastus toteutetaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa pyynnön saapumisesta rekisterinpitäjälle.

  1. Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan kerran vuodessa, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.